Tortes paliktņi(4 мм)
1-4gab.- 8,5 / 9€ ar logo
5-10gab.- 6€ / 6,5€ ar logo
11-25gab. - 5€  / 5,5€ ar logo
26-30gab. - 4,5€  / 5€ ar logo
31-49gab. - 4€  / 4,5€ ar logo
50gab. - 3,5€ / 4€ ar logo

Tortes paliktņi (6 мм)
1-4gab.- 9,5€ / 10€ ar logo
1-10gab.- 7€ / 7,5€ ar logo
11-25gab. - 5,5€  / 6€ ar logo
26-30gab. - 5€  / 5,5€ ar logo
31-49gab. - 4,5€  / 5€ ar logo
50gab. - 4€ / 4,5€ ar logo